فرهنگ تلاوت 16 فروردین

این برنامه با هدف ارتقا و اشاعه فرهنگ تلاوت در میان عموم جامعه و با شکلی متفاوت و متنوع به روی آنتن می رود.
یک شنبه 18 فروردین 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000