بررسی سیره زندگی آیت الله سید ابوالحسن انگجی

پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: آيت‌الله سید ابوالحسن انگجي در جریان مبارزه با اقدامات ضددینی پهلوی اول، نه تنها پيشرو مبارزان بود، که تبريز را عملاً به كانون مبارزه عليه پهلوي تبدیل كرده بود؛ تاجایی رضاخان دستور به بازداشت و تبعید او داد.
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی