نغمه عشاق 20 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق دهه محرم از ساعت 18 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
پنج شنبه 21 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 21 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق دهه محرم از ساعت 18 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
شنبه 23 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 28 شهریور 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
شنبه 30 شهریور 1398 ادامه...

نغمه عشاق 4 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
شنبه 6 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 20 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق هر شب در ایام اربعین ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
یک شنبه 21 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 21 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
دوشنبه 22 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشق 22 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
سه شنبه 23 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 23 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
چهارشنبه 24 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 24 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
پنج شنبه 25 مهر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی