حجت موجه - تعزیه

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «آیا برگزاری تعزیه مورد تایید مراجع و علماء می باشد؟» پاسخ خواهند داد.
چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000