احساس وصل

در قطعه زیر اثر زیبای «احساس وصل» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

حججی ها

در قطعه زیر اثر زیبای «حججی ها» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

رخ نیلی

در قطعه زیر اثر زیبای «رخ نیلی» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

آبروی دو عالم

در قطعه زیر اثر زیبای «آبروی دو عالم» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
سه شنبه 27 آذر 1397 ادامه...
2024-05-18 20:14:10