حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

صفات امامت

در ویدئو زیر اثر «صفات امامت» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهار شنبه 29 فروردین 1397

ادامه...

پرنده عشق

در ویدئو زیر اثر «پرنده عشق» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهار شنبه 29 فروردین 1397

ادامه...

عهد ولایت

در ویدئو زیر اثر «عهد ولایت» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهار شنبه 29 فروردین 1397

ادامه...

وصی خدا

در ویدئو زیر اثر «وصی خدا» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهار شنبه 29 فروردین 1397

ادامه...

عصر ظهور

در ویدئو زیر اثر «عصر ظهور» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهار شنبه 29 فروردین 1397

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>