تلاوت آیات 1 تا 17 سوره طارق
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 35 تا 40 سوره رعد
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت سوره تکویر
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 1 تا 27 سوره آل عمران
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت سوره الرحمن
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت سوره های قمر و الرحمن
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت سوره احزاب
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 189 تا 195 سوره آل عمران
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسرا و تلاوت سوره نصر
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 1 تا 27 سوره آل عمران
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی