تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا و سوره اخلاص
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 90 الی 93 سوره نحل
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 30 الی 36 سوره فصلت و سوره کوثر
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 84 الی 78 سوره اسرا و سوره تین
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 108 الی 111 سوره یوسف
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 163 الی 170 سوره نسا
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 27 الی 31 سوره رعد
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 17 الی 23 سوره شوری
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 83 الی 94 سوره انبیا
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی