تحدیر جزء 12

تحدیر( تندخوانی) جزء 12 قرآن کریم قاری: محمدرضا عباسیان
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 9

تحدیر ( تندخوانی ) جزء نهم قرآن کریم قاری: رضا گلشاهی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 6

تحدیر ( تندخوانی ) جزء ششم قرآن کریم قاری: سید محسن موحدی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 5

تحدیر ( تندخوانی ) جزء پنجم قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 4

تحدیر ( تندخوانی ) جزء چهارم قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 2

تحدیر(تندخوانی) قران کریم جزء دوم قاری: سید مصطفی حسینی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...
2023-11-30 20:34:12