ستاره ها

گفتگو با حافظان و نخبه های قرآنی قرآن کریم روزهای فرد ساعت ۲۲ و بازپخش روز بعد ساعت ۱۵ از شبکه قرآن و معارف سیما
دوشنبه 10 تیر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000