هدی 17 دی ماه 1400

موضوع : آیین حکمرانی و مدیریت از نگاه امیر مومنان حضرت علی (ع) با حضور دکتر حشمت الله قنبری
دوشنبه 20 دی 1400 ادامه...
2024-06-19 11:05:51--- 6/19/2024 11:05:51 AM