یاد خدا 14 فروردین 1401

قواعد قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عظیمی (متن و صوت برنامه یاد خدا 14 فروردین 1401)
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 29 اسفند 1400

قواعد قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عظیمی (متن برنامه یاد خدا 29 اسفند 1400)
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 24 بهمن 1400

قواعد قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عظیمی (متن برنامه یاد خدا 24 بهمن 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 9 اسفند 1400

قواعد قرآنی با حضور حجت الاسلام و المسلمین عظیمی (متن برنامه یاد خدا 9 اسفند 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...