ترتیل کل قرآن توسط استاد امام جمعه

تلاوت ترتیل کل قرآن کریم توسط استاد عباس امام جمعه به تفکیک سوره

سوره حمد


سوره بقره


سوره ال عمران


سوره نسا


سوره مائده


سوره انعام


سوره اعراف


سوره انفال


سوره توبه


سوره یونس


سوره هود


سوره یوسف


سوره رعد


سوره ابراهیم


سوره حجر


سوره نحل


سوره اسرا


سوره کهف


سوره مریم


سوره طه


سوره انبیا


سوره حج


سوره مومنون


سوره نور


سوره فرقان


سوره شعرا


سوره نمل


سوره قصص


سوره عنکبوت


سوره روم


سوره لقمان


سوره سجده


سوره احزاب


سوره سبا


سوره فاطر


سوره یس


سوره صافات


سوره ص


سوره زمر


سوره غافر


سوره فصلت


سوره شوری


سوره زخرف


سوره دخان


سوره جاثیه


سوره احقاف


سوره محمد


سوره فتح


سوره حجرات


سوره ق


سوره ذاریات


سوره طور


سوره نجم


سوره قمر


سوره رحمن


سوره واقعه


سوره حدید


سوره مجادله


سوره حشر


سوره ممتحنه


سوره صف


سوره جمعه


سوره منافقون


سوره تغابن


سوره طلاق


سوره تحریم


سوره ملک


سوره قلم


سوره حاقه


سوره معارج


سوره نوح


سوره جن


سوره مزمل


سوره مدثر


سوره قیامه


سوره انسان


سوره مرسلات


سوره نبا


سوره نازعات


سوره عبس


سوره تکویر


سوره انفطار


سوره مطففین


سوره انشقاق


سوره بروج


سوره طارق


سوره اعلی


سوره غاشیه


سوره فجر


سوره بلد


سوره شمس


سوره لیل


ضحی


شرح


تین


علق


قدر


بینه


زلزله


عادیات


قارعه


تکاثر


عصر


همزه


فیل


قریش


ماعون


کوثر


کافرون


نصر


مسد


اخلاص


فلق


ناس


300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی