آرمان

گفتگوی ویژه معارفی روزهای زوج قبل از خبر قرآنی ساعت 22:30 کاری از گروه اطلاع رسانی و محافل شبکه قرآن و معارف سیما

دانلود قسمت های آرمان (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 25 فروردین 1403 - 22:29:12
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 22:29:23
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 21 اسفند 1402 - 22:29:33
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 19 اسفند 1402 - 22:26:21
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 19 اسفند 1402 - 22:25:56
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 16 اسفند 1402 - 22:25:10
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 16 اسفند 1402 - 22:24:45
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 22:24:27
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 12 اسفند 1402 - 22:24:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 12 اسفند 1402 - 22:23:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
جمعه 11 اسفند 1402 - 22:16:38
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
جمعه 11 اسفند 1402 - 22:16:13
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 9 اسفند 1402 - 22:16:24
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 9 اسفند 1402 - 22:15:59
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 22:16:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 22:16:17
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 7 اسفند 1402 - 22:16:28
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 22:15:55
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:30:0
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:29:35
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 9:2:2
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 2 اسفند 1402 - 22:15:19
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 22:15:43
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 22:15:18
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 30 بهمن 1402 - 22:15:37
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 30 بهمن 1402 - 22:15:12
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 22:15:39
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 22:15:14
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 28 بهمن 1402 - 22:13:20
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 28 بهمن 1402 - 22:12:55
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 22:15:32
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 22:15:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 22:15:39
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 22:15:14
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 21 بهمن 1402 - 22:15:41
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 18 بهمن 1402 - 22:15:49
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 22:15:15
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 22:14:50
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 16 بهمن 1402 - 22:16:6
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 22:15:24
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 22:14:59
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 14 بهمن 1402 - 22:15:16
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 22:14:54
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 22:14:29
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 22:14:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 22:13:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 7 بهمن 1402 - 22:15:55
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 7 بهمن 1402 - 22:15:30
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 4 بهمن 1402 - 22:14:15
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 22:15:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی ))
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 13:34:19
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 2 بهمن 1402 - 22:31:54
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 2 بهمن 1402 - 22:31:29
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 13:31:15
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 30 دی 1402 - 22:30:53
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 27 دی 1402 - 22:29:8
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
سه شنبه 26 دی 1402 - 13:32:20
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
سه شنبه 26 دی 1402 - 13:31:38
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 25 دی 1402 - 22:29:8
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 25 دی 1402 - 22:28:43
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی ))
یک شنبه 24 دی 1402 - 13:30:2
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 23 دی 1402 - 22:29:2
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 23 دی 1402 - 22:28:37
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 20 دی 1402 - 22:28:32
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 20 دی 1402 - 22:28:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
سه شنبه 19 دی 1402 - 13:29:57
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 18 دی 1402 - 22:29:22
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دوشنبه 18 دی 1402 - 22:28:57
آرمان ((گفتگوی ویژه معارفی))
یک شنبه 17 دی 1402 - 13:29:16
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 16 دی 1402 - 22:30:6
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهارشنبه 13 دی 1402 - 22:22:7
آرمان
سه شنبه 5 دی 1402 - 13:25:6
آرمان ((گفتگوی ویژه معارفی)) . زنده
دوشنبه 4 دی 1402 - 22:28:44
آرمان ((گفتگوی ویژه معارفی)) . بازپخش
یک شنبه 3 دی 1402 - 13:29:59
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 25 آذر 1402 - 22:29:39
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 4 آذر 1402 - 22:28:41
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 30 آبان 1402 - 13:40:41
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 29 آبان 1402 - 22:27:14
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 27 آبان 1402 - 22:27:29
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
چهارشنبه 24 آبان 1402 - 22:29:36
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 23 آبان 1402 - 13:32:19
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 22 آبان 1402 - 22:25:52
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 21 آبان 1402 - 13:30:15
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 20 آبان 1402 - 22:28:0
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 13:30:51
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
چهارشنبه 17 آبان 1402 - 22:28:52
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 16 آبان 1402 - 13:44:8
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 15 آبان 1402 - 22:28:14
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 14 آبان 1402 - 13:30:53
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 13 آبان 1402 - 22:29:30
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 8 آبان 1402 - 22:27:31
آرمان (گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
یک شنبه 7 آبان 1402 - 13:30:17
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 13:34:1
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دوشنبه 1 آبان 1402 - 23:14:40
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 30 مهر 1402 - 13:38:58
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 29 مهر 1402 - 23:14:40
img18

آرمان-جمعیت و فرزندآوری از منظر آیات قرآن

کارشناس صالح قاسمی کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت تاریخ پخش: چهارشنبه 8 آذر

مشاهده
img18

آرمان - محکومیت جنایات رژیم غاصب اسرائیل

گفتگو ویژه معارفی موضوع : محکومیت حوادثی که رژیم غاصب اسرائیل رقم زده است کارشناس برنامه: حجت الاسلام والمسلمین نقیب تاریخ پخش 26 مهر 1402

مشاهده
img18

آرمان - :تفاوت بین یهودیت و صهیونیست

گفتگو ویژه معارفی موضوع :تفاوت بین یهودیت و صهیونیست و طریقه شکل گیری این شاخه کارشناس برنامه: حجت الاسلام والمسلمين رنجبر تاریخ پخش 24 مهر 1402

مشاهده
img18

آرمان - تحولات سیاسی منطقه، طوفان الاقصی

گفتگو ویژه معارفی موضوع : تحولات سیاسی منطقه-طوفان الاقصی میهمان برنامه:حجت الاسلام والمسلمین خزری پژوهشگر حوزه ی دینی تاریخ پخش 22 مهر 1402

مشاهده
img18

آرمان - صهیونیسم در قرآن

گفتگوی معارفی موضوع صهیونیسم در قرآن کارشناس حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاجی ابوالقاسمی- نماینده مجلس خبرگان رهبری تاریخ پخش 19 مهر 1402

مشاهده
img18

آرمان - واکاوی تحولات اخیر محور مقاومت

گفتگوی معارفی موضوع واکاوی تحولات اخیر محور مقاومت کارشناس: دکتر سعدالله زارعی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل بین الملل تاریخ پخش 17 مهر 1402

مشاهده
img18

آرمان - تحولات سیاسی منطقه

گفتگو ویژه معارفی موضوع : تحولات سیاسی منطقه میهمان برنامه:دکتر مصطفی نظری کارشناس مسائل منطقه و جهان اسلام تاریخ پخش 15 مهر 1402

مشاهده
img18

آرمان - :هفته وقف

گفتگو ویژه معارفی موضوع برنامه :هفته وقف مهمان برنامه: رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه - حجت الاسلام والمسلمین شرفخانی تاریخ پخش 12 مهر 1402

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

2024-04-15 09:54:19