حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

آرمان

گفتگوی ویژه معارفی روزهای زوج قبل از خبر قرآنی ساعت 22:30 در ایام انتخابات ریاست جمهوری هر روزر ساعت 17:00 کاری از گروه اطلاع رسانی و محافل شبکه قرآن و معارف سیما

دسته بندی :

دانلود قسمت های آرمان (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
آرمان
سه شنبه 12 تیر 1403 - 21:55:6
آرمان
سه شنبه 12 تیر 1403 - 17:0:1
آرمان
سه شنبه 12 تیر 1403 - 14:58:31
آرمان
سه شنبه 12 تیر 1403 - 11:47:12
آرمان
سه شنبه 12 تیر 1403 - 9:40:51
آرمان
دو شنبه 11 تیر 1403 - 22:0:5
آرمان - بازپخش
یک شنبه 10 تیر 1403 - 17:1:8
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 9 تیر 1403 - 22:20:28
آرمان (( گفتگوی ویژه انتخاباتی )) . زنده
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 22:20:1
آرمان
سه شنبه 5 تیر 1403 - 16:58:23
آرمان
سه شنبه 5 تیر 1403 - 16:57:43
آرمان
سه شنبه 5 تیر 1403 - 15:52:57
آرمان
سه شنبه 5 تیر 1403 - 15:11:40
آرمان
سه شنبه 5 تیر 1403 - 13:30:11
آرمان
دو شنبه 4 تیر 1403 - 17:0:16
آرمان
دو شنبه 4 تیر 1403 - 15:58:28
آرمان
یک شنبه 3 تیر 1403 - 17:0:6
آرمان
یک شنبه 3 تیر 1403 - 16:59:43
آرمان
شنبه 2 تیر 1403 - 16:58:59
آرمان
جمعه 1 تیر 1403 - 16:52:58
آرمان(گفتگوی ویژه انتخاباتی) . بازپخش
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 10:59:2
آرمان(گفتگوی ویژه انتخاباتی) . بازپخش
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 10:58:44
آرمان (گفتگوی ویژه انتخاباتی) . زنده
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 21:59:44
آرمان(گفتگوی ویژه انتخاباتی) . بازپخش
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 11:0:57
آرمان (گفتگوی ویژه انتخاباتی)
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 16:59:53
آرمان(گفتگوی ویژه انتخاباتی) . زنده
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 21:59:43
آرمان(گفتگوی ویژه انتخاباتی)
شنبه 26 خرداد 1403 - 22:0:41
آرمان(گفتگوی ویژه انتخاباتی)
جمعه 25 خرداد 1403 - 22:10:1
آرمان(گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 18:0:9
آرمان(گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 17:59:26
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 22:16:19
آرمان(گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 18:0:23
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 22:15:43
آرمان
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 18:0:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 22:14:48
آرمان(گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 18:0:8
آرمان(گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 17:58:8
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 19 خرداد 1403 - 22:13:38
آرمان(گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 18:0:57
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 22:14:21
آرمان(گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 17:21:34
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 22:15:46
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 17:59:18
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 17:59:5
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 22:14:39
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 17:59:35
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 17:59:26
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 12 خرداد 1403 - 22:15:41
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 22:14:33
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 22:15:14
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 22:15:5
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 22:14:40
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 22:13:22
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 22:12:57
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 22:28:51
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 22:29:35
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 22:28:14
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 22:30:3
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 22:29:14
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 22:30:3
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 22:29:8
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 22:14:26
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 25 فروردین 1403 - 22:29:12
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 22:29:23
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 22:29:33
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 19 اسفند 1402 - 22:26:21
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 19 اسفند 1402 - 22:25:56
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 22:25:10
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 22:24:45
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 22:24:27
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 12 اسفند 1402 - 22:24:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 12 اسفند 1402 - 22:23:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
جمعه 11 اسفند 1402 - 22:16:38
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
جمعه 11 اسفند 1402 - 22:16:13
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 22:16:24
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 22:15:59
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 22:16:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 22:16:17
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 22:16:28
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 22:15:55
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:30:0
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:29:35
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 9:2:2
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 22:15:19
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 22:15:43
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 22:15:18
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 22:15:37
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 22:15:12
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 22:15:39
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 22:15:14
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 28 بهمن 1402 - 22:13:20
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 28 بهمن 1402 - 22:12:55
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 22:15:32
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 22:15:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 22:15:39
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 22:15:14
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 21 بهمن 1402 - 22:15:41
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 22:15:49
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 22:15:15
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 22:14:50
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 22:16:6
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 22:15:24
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 22:14:59
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 14 بهمن 1402 - 22:15:16
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 22:14:54
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 22:14:29
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 22:14:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 22:13:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 7 بهمن 1402 - 22:15:55
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 7 بهمن 1402 - 22:15:30
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 22:14:15
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 22:15:42
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی ))
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 13:34:19
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 22:31:54
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 22:31:29
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 13:31:15
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 30 دی 1402 - 22:30:53
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 27 دی 1402 - 22:29:8
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
سه شنبه 26 دی 1402 - 13:32:20
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
سه شنبه 26 دی 1402 - 13:31:38
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 25 دی 1402 - 22:29:8
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 25 دی 1402 - 22:28:43
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی ))
یک شنبه 24 دی 1402 - 13:30:2
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 23 دی 1402 - 22:29:2
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 23 دی 1402 - 22:28:37
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 20 دی 1402 - 22:28:32
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 20 دی 1402 - 22:28:7
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . بازپخش
سه شنبه 19 دی 1402 - 13:29:57
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 18 دی 1402 - 22:29:22
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
دو شنبه 18 دی 1402 - 22:28:57
آرمان ((گفتگوی ویژه معارفی))
یک شنبه 17 دی 1402 - 13:29:16
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 16 دی 1402 - 22:30:6
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
چهار شنبه 13 دی 1402 - 22:22:7
آرمان
سه شنبه 5 دی 1402 - 13:25:6
آرمان ((گفتگوی ویژه معارفی)) . زنده
دو شنبه 4 دی 1402 - 22:28:44
آرمان ((گفتگوی ویژه معارفی)) . بازپخش
یک شنبه 3 دی 1402 - 13:29:59
آرمان (( گفتگوی ویژه معارفی )) . زنده
شنبه 25 آذر 1402 - 22:29:39
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 4 آذر 1402 - 22:28:41
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 30 آبان 1402 - 13:40:41
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دو شنبه 29 آبان 1402 - 22:27:14
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 27 آبان 1402 - 22:27:29
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 22:29:36
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 23 آبان 1402 - 13:32:19
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دو شنبه 22 آبان 1402 - 22:25:52
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 21 آبان 1402 - 13:30:15
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 20 آبان 1402 - 22:28:0
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 13:30:51
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 22:28:52
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
سه شنبه 16 آبان 1402 - 13:44:8
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دو شنبه 15 آبان 1402 - 22:28:14
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 14 آبان 1402 - 13:30:53
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 13 آبان 1402 - 22:29:30
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دو شنبه 8 آبان 1402 - 22:27:31
آرمان (گفتگوی ویژه معارفی) . بازپخش
یک شنبه 7 آبان 1402 - 13:30:17
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 13:34:1
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
دو شنبه 1 آبان 1402 - 23:14:40
آرمان گفتگو ویژه معارفی . بازپخش
یک شنبه 30 مهر 1402 - 13:38:58
آرمان گفتگو ویژه معارفی . زنده
شنبه 29 مهر 1402 - 23:14:40