مصباح 13 شهریور 1400

گفتگوی تلفنی با آیت الله حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفتگو با حجت الاسلام عبادی دبیر کمیته تخصصی اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس دفتر قم درباره بانکداری اسلامی
چهارشنبه 17 شهریور 1400 ادامه...

مصباح 10 شهریور 1400

گفتگوی تلفنی با هادی شعبانی معاون جامعه ایمانی مشعر گفتگو با حجت السلام مادرشاهی درباره بانکداری اسلامی
چهارشنبه 17 شهریور 1400 ادامه...