کعبه آرزوها

در ویدئو زیر اثر «کعبه آرزوها» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ادامه...

عصر ظهور

در ویدئو زیر اثر «عصر ظهور» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ادامه...

وصی خدا

در ویدئو زیر اثر «وصی خدا» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ادامه...

عهد ولایت

در ویدئو زیر اثر «عهد ولایت» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ادامه...

پرنده عشق

در ویدئو زیر اثر «پرنده عشق» با اجرای گروه همخوانی الغدیر قم کاری از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم می گردد.
چهارشنبه 29 فروردین 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی