متن و ترجمه سوره حمد

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه حمد از جزء 1 قرآن کریم را مشاهده می کنید.
سوره حمدمتن و ترجمه قرآن یک شنبه 3 اسفند 1399 ادامه...
2023-11-29 03:02:08