تحدیر جزء 23

تحدیر( تندخوانی) جزء23 قرآن کریم قاری: محمدرضا زهدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانیتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 22

تحدیر( تندخوانی) جزء22 قرآن کریم قاری: محمدجواد دلفانی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 21

تحدیر( تندخوانی) جزء21 قرآن کریم قاری: محمدحسن موحدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 20

تحدیر( تندخوانی) جزء20 قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
تحدیر قاریان ایرانیبانک تلاوتتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 19

تحدیر( تندخوانی) جزء19 قرآن کریم قاری: عابد خلفی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانیتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 18

تحدیر( تندخوانی) جزء18قرآن کریم قاری: محمدرضا زاهدی
تحدیر قاریان ایرانیتحدیربانک تلاوت دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 17

تحدیر( تندخوانی) جزء17 قرآن کریم قاری: سید مصطفی حسینی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 16

تحدیر( تندخوانی) جزء 16 قرآن کریم قاری: مهدی غلام نژاد
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانیتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 15

تحدیر( تندخوانی) جزء15قرآن کریم قاری: محمدجواد جاوری
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانیتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 14

تحدیر( تندخوانی) جزء14 قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانیتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...
2024-04-19 16:07:27