تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره قریش

تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره قریش توسط قاسم مقدمی در اختتامیه مسابقات قرآن کریم - شهرک شهید منتظری دزفول
سوره حشرسوره قریشبانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیققاسم مقدمی پنج شنبه 6 خرداد 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000