تسبیح 6 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

دانلود قسمت های تسبیح (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
تسبیح - زنده
دوشنبه 21 اسفند 1402 - 4:15:13
تسبیح - زنده
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 4:10:35
تسبیح - زنده
شنبه 19 اسفند 1402 - 4:10:52
تسبیح - زنده
جمعه 18 اسفند 1402 - 4:14:25
تسبیح - زنده
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 4:10:13
تسبیح - زنده
چهارشنبه 16 اسفند 1402 - 4:14:30
تسبیح - زنده
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 4:15:52
تسبیح - زنده
دوشنبه 14 اسفند 1402 - 4:14:49
تسبیح - زنده
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 4:20:23
تسبیح - زنده
شنبه 12 اسفند 1402 - 4:20:12
تسبیح - زنده
جمعه 11 اسفند 1402 - 4:19:55
تسبیح - زنده
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 4:20:30
تسبیح - زنده
چهارشنبه 9 اسفند 1402 - 4:26:21
تسبیح - زنده
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 4:31:6
تسبیح - زنده
دوشنبه 7 اسفند 1402 - 4:30:46
تسبیح - زنده
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 4:34:12
تسبیح - زنده
شنبه 5 اسفند 1402 - 4:35:10
تسبیح - زنده
جمعه 4 اسفند 1402 - 4:30:57
تسبیح - زنده
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 4:30:5
تسبیح - زنده
چهارشنبه 2 اسفند 1402 - 4:30:33
تسبیح - زنده
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 4:35:22
تسبیح - زنده
دوشنبه 30 بهمن 1402 - 4:40:36
تسبیح - زنده
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 4:35:51
تسبیح - زنده
شنبه 28 بهمن 1402 - 4:36:0
تسبیح - زنده
دوشنبه 23 بهمن 1402 - 4:41:1
تسبیح - زنده
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 4:44:18
تسبیح - زنده
شنبه 21 بهمن 1402 - 4:45:8
تسبیح - زنده
جمعه 20 بهمن 1402 - 4:44:52
تسبیح - زنده
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 4:50:35
تسبیح - زنده
چهارشنبه 18 بهمن 1402 - 4:50:55
تسبیح - زنده
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 4:50:13
تسبیح - زنده
دوشنبه 16 بهمن 1402 - 4:50:1
تسبیح - زنده
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 4:49:57
تسبیح - زنده
شنبه 14 بهمن 1402 - 4:50:28
تسبیح - زنده
جمعه 13 بهمن 1402 - 4:50:7
تسبیح - زنده
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 4:50:15
تسبیح - زنده
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 4:50:9
تسبیح - زنده
دوشنبه 9 بهمن 1402 - 4:50:3
تسبیح - زنده
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 4:50:21
تسبیح - زنده
شنبه 7 بهمن 1402 - 4:50:3
تسبیح - زنده
جمعه 6 بهمن 1402 - 4:51:12
تسبیح - زنده
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 4:50:40
تسبیح - زنده
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 4:50:10
تسبیح - زنده
دوشنبه 2 بهمن 1402 - 4:51:10
تسبیح - زنده
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 4:54:56
تسبیح - زنده
شنبه 30 دی 1402 - 4:55:3
تسبیح - زنده
جمعه 29 دی 1402 - 4:58:36
تسبیح - زنده
چهارشنبه 27 دی 1402 - 4:49:59
تسبیح
سه شنبه 27 تیر 1402 - 2:10:34
تسبیح
دوشنبه 26 تیر 1402 - 2:11:26
تسبیح
یک شنبه 25 تیر 1402 - 2:5:46
تسبیح
شنبه 24 تیر 1402 - 2:7:2
تسبیح
جمعه 23 تیر 1402 - 2:16:33
تسبیح
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 2:17:16
تسبیح
چهارشنبه 21 تیر 1402 - 2:17:53
تسبیح
سه شنبه 20 تیر 1402 - 2:17:10
تسبیح
دوشنبه 19 تیر 1402 - 2:17:50
تسبیح
یک شنبه 18 تیر 1402 - 2:16:24
تسبیح
شنبه 17 تیر 1402 - 2:16:17
تسبیح
جمعه 16 تیر 1402 - 2:11:49
تسبیح
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 2:16:12
تسبیح
چهارشنبه 14 تیر 1402 - 2:11:25
تسبیح
سه شنبه 13 تیر 1402 - 2:7:33
تسبیح
دوشنبه 12 تیر 1402 - 2:10:43
تسبیح
یک شنبه 11 تیر 1402 - 2:10:17
تسبیح
شنبه 10 تیر 1402 - 2:10:5
تسبیح
شنبه 10 تیر 1402 - 2:10:1
تسبیح
جمعه 9 تیر 1402 - 2:11:1
تسبیح
سه شنبه 6 تیر 1402 - 2:9:48
تسبیح
دوشنبه 5 تیر 1402 - 2:6:5
تسبیح
یک شنبه 4 تیر 1402 - 2:12:44
تسبیح
شنبه 3 تیر 1402 - 2:12:32
تسبیح
جمعه 2 تیر 1402 - 2:7:20
تسبیح
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 2:2:41
تسبیح
چهارشنبه 31 خرداد 1402 - 2:2:44
تسبیح
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 2:2:7
تسبیح
دوشنبه 29 خرداد 1402 - 2:4:3
تسبیح
دوشنبه 22 خرداد 1402 - 2:5:3
تسبیح
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 2:0:42
تسبیح
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 1:54:57
تسبیح
چهارشنبه 17 خرداد 1402 - 1:54:31
تسبیح
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 2:2:57
تسبیح
دوشنبه 15 خرداد 1402 - 2:5:24
تسبیح
جمعه 12 خرداد 1402 - 2:0:47
تسبیح
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 2:5:47
تسبیح
چهارشنبه 10 خرداد 1402 - 2:3:58
تسبیح
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 2:11:8
تسبیح
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 2:11:3
تسبیح
دوشنبه 8 خرداد 1402 - 2:9:3
تسبیح
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 2:12:20
تسبیح
شنبه 6 خرداد 1402 - 2:17:58
تسبیح
جمعه 5 خرداد 1402 - 2:20:56
تسبیح
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 2:21:46
تسبیح
چهارشنبه 3 خرداد 1402 - 2:15:53
تسبیح
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 2:12:47
تسبیح
دوشنبه 1 خرداد 1402 - 2:10:43
تسبیح
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 2:16:20
تسبیح
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 2:12:37
تسبیح
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 2:15:36
تسبیح
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 - 2:9:38
تسبیح
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 2:17:20
تسبیح
دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 - 2:19:6
تسبیح
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 2:22:59
تسبیح
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 2:27:38
تسبیح
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 2:26:16
تسبیح
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 2:21:46
تسبیح
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 - 2:24:36
تسبیح
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 2:28:50
تسبیح
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 - 2:27:35
تسبیح
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 2:30:54
تسبیح
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 2:37:27
تسبیح
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 2:35:48
تسبیح
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 2:39:33
تسبیح
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 - 2:37:27
تسبیح
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 - 2:37:26
تسبیح
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 2:44:15
تسبیح
دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 - 2:37:59
تسبیح
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 2:43:6
تسبیح
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 2:43:52
تسبیح
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 2:45:33
تسبیح
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 2:46:1
تسبیح
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402 - 2:44:28
تسبیح
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 2:48:4
تسبیح
دوشنبه 4 اردیبهشت 1402 - 2:54:14
تسبیح . زنده
چهارشنبه 2 فروردین 1402 - 2:35:48
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 3:30:5
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
دوشنبه 29 اسفند 1401 - 3:46:47
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 3:45:6
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شنبه 27 اسفند 1401 - 3:46:49
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
جمعه 26 اسفند 1401 - 3:49:47
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 3:51:27
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 3:50:57
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
چهارشنبه 24 اسفند 1401 - 3:50:44
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 3:54:50
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
دوشنبه 22 اسفند 1401 - 3:55:18
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 3:55:0
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شنبه 20 اسفند 1401 - 3:55:0
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
جمعه 19 اسفند 1401 - 4:0:16
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 4:0:4
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
چهارشنبه 17 اسفند 1401 - 4:0:13
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 4:1:4
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
دوشنبه 15 اسفند 1401 - 4:5:42
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 4:5:23
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 4:5:1
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شنبه 13 اسفند 1401 - 4:5:10
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
جمعه 12 اسفند 1401 - 4:10:5
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 4:9:54
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 4:10:55
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 4:10:55
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
دوشنبه 8 اسفند 1401 - 4:15:56
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 4:15:4
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شنبه 6 اسفند 1401 - 4:15:2
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
جمعه 5 اسفند 1401 - 4:15:12
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 4:14:58
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 4:20:49
تسبیح . زنده حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
دوشنبه 1 اسفند 1401 - 4:20:54
img18

ویژه برنامه سحرگاهی تسبیح

حوالی یک ساعت به اذان صبح از شبستان امام خمینی(ره) آستان مقدس حضرت معصومه(س) پخش زنده از شبکه قرآن و معارف سیما

مشاهده
img18

تسبیح 13 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

مشاهده
img18

تسبیح 8 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

مشاهده
img18

تسبیح 7 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

مشاهده
img18

تسبیح 11 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

مشاهده
img18

تسبیح 10 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

مشاهده
img18

تسبیح 9 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

مشاهده
img18

تسبیح 6 فروردین 1401

ویژه سحرگاهی

مشاهده
بیشتر

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

2024-05-25 12:23:18