طرح قرآنی بشارت 1452 - 26 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز شنبه 26 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
دوشنبه 28 آبان 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 23 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز چهارشنبه 23 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
دوشنبه 28 آبان 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 22 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز سه شنبه 22 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 26 آبان 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 21 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 21 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 26 آبان 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 20 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 20 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 26 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000