طرح قرآنی بشارت 1452 - 1 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز شنبه 1 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
دوشنبه 3 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 29 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز پنجشنبه 29 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
دوشنبه 3 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 28 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز چهارشنبه 28 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
دوشنبه 3 دی 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000