طرح قرآنی بشارت 1452 - 26 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 26 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چهارشنبه 28 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 25 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 25 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چهارشنبه 28 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 19 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 19 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
چهارشنبه 21 آذر 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000