مستند عقیق - قسمت 13

سیزدهمین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگی استاد حبیب صحاف به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
عقیقبرنامه هااطلاع رسانی شنبه 18 اسفند 1397 ادامه...

مستند عقیق - قسمت 10

دهمین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگی استاد محمدرضا صلح جو به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
عقیقبرنامه هااطلاع رسانی شنبه 27 بهمن 1397 ادامه...

مستند عقیق - قسمت 9

نهمین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگی استاد حسین رستمی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
عقیقبرنامه هااطلاع رسانی شنبه 27 بهمن 1397 ادامه...

مستند عقیق - قسمت 8

هشتمین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگی استاد محمدرضا پورزرگری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
عقیقبرنامه هااطلاع رسانی شنبه 27 بهمن 1397 ادامه...

مستند عقیق - قسمت 7

هفتمین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگی استاد احمد ابوالقاسمی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
عقیقبرنامه هااطلاع رسانی شنبه 27 بهمن 1397 ادامه...
2024-05-25 18:25:16