حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

با حضور نماینده آقای قاضی زاده در برنامه آرمان

پنج شنبه 31 خرداد ساعت 17 و بازپخش روز جمعه ساعت 11 اقای علیرضا آرمید

دسته بندی :