حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

دانلود قسمت های تقرب (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش دانلود
تقرب
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 5:50:29
تقرب - سخن بزرگان - مجتهدی تهرانی
شنبه 6 آبان 1402 - 4:44:5
تقرب - سخن بزرگان - مرحوم مجتهدی تهرانی
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 4:34:9
تقرب . زنده
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 17:45:24
تقرب . زنده
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 17:45:7
تقرب . زنده
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 17:44:56
تقرب . زنده
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 17:39:43
تقرب . زنده
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 17:39:16
تقرب . زنده
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 17:25:52
تقرب . زنده
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 17:25:37
تقرب . زنده
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 17:26:20
تقرب . زنده
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 17:25:39
تقرب
شنبه 13 اسفند 1401 - 17:19:0
تقرب . زنده
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 17:22:57
تقرب . زنده
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 17:21:6
تقرب . زنده
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 17:20:16
تقرب . زنده
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 17:21:27
تقرب . زنده
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 17:18:40
تقرب . زنده
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 17:18:36
تقرب ویژه اذانگاهی مغرب
شنبه 6 اسفند 1401 - 17:22:14