پرسمان

این برنامه را شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:30 در شبکه قرآن و معارف سیما ببینید
پرسمانعلوم قرآنی چهار شنبه 23 اسفند 1396 ادامه...

پرسمان 19 آبان

پرسمان اسلام و زندگی با حضور سرکار خانم عبدالباقی
پرسمانبرنامه ها دو شنبه 21 آبان 1397 ادامه...

پرسمان 14 آبان

پرسمان تربیت خانواده با حضور سرکار خانم دکتر عباسی
پرسمانبرنامه هاعلوم قرآنی سه شنبه 15 آبان 1397 ادامه...

پرسمان 13 آبان

پرسمان تربیت خانواده با حضور سرکار خانم دکتر عباسی
پرسمانعلوم قرآنی دو شنبه 14 آبان 1397 ادامه...

پرسمان 12 آبان

پرسمان تربیتی خانواده با حضور سرکار خانم دکتر عباسی
پرسمانعلوم قرآنیبرنامه ها یک شنبه 13 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد