تحدیر جزء 1

تحدیر( تندخوانی) جزء یک قرآن کریم قاری: مهدی غلام نژاد
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی شنبه 19 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 30 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء30 قرآن کریم قاری: مهدی غلام نژاد
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 ادامه...

تحدیر جزء 29 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء29 قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 ادامه...

تحدیر جزء 27 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء27 قرآن کریم قاری: محمدرضا عباسیان
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 ادامه...

تحدیر جزء 26

تحدیر( تندخوانی) جزء26 قرآن کریم قاری: احسان محمدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 25

تحدیر( تندخوانی) جزء 25قرآن کریم قاری: مهدی حسنی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانیتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 24

تحدیر( تندخوانی) جزء24 قرآن کریم قاری: رضا گلشاهی
تحدیر قرآن کریمتحدیربانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 23

تحدیر( تندخوانی) جزء23 قرآن کریم قاری: محمدرضا زهدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانیتحدیر دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...
2023-10-03 00:42:44