طرح قرآنی بشارت 1452 - 6 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز پنجشنبه 6 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 5 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز چهارشنبه 5 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 4 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز سه شنبه 4 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 3 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 3 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 2 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 2 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 8 دی 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000