یاد خدا 3 مرداد 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 3 مرداد 1401)
شنبه 28 آبان 1401 ادامه...

یاد خدا 27 تیر 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 27 تیر 1401)
شنبه 28 آبان 1401 ادامه...

یاد خدا 20 تیر 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 20 تیر 1401)
شنبه 28 آبان 1401 ادامه...

یاد خدا 14 تیر 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 14 تیر 1401)
شنبه 28 آبان 1401 ادامه...

یاد خدا 13 تیر 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 13 تیر 1401)
شنبه 28 آبان 1401 ادامه...

یاد خدا 6 تیر 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 6 تیر 1401)
شنبه 28 آبان 1401 ادامه...
2024-04-19 16:32:01