یاد خدا 29 فروردین 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 29 فروردین 1401)
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 22 فروردین 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 22 فروردین 1401)
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 15 فروردین 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن و صوت برنامه یاد خدا 15 فروردین 1401)
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...

یاد خدا 8 فروردین 1401

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه یاد خدا 8 فروردین 1401)
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ادامه...
2024-04-19 15:40:58