یاد خدا 23 اسفند 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه یاد خدا 23 اسفند 1400)
دوشنبه 22 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 16 اسفند 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه یاد خدا 16 اسفند 1400)
دوشنبه 22 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 2 اسفند 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه یاد خدا 2 اسفند 1400)
دوشنبه 22 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 25 بهمن 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه یاد خدا 25 بهمن 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 18 بهمن 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه یاد خدا 18 بهمن 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 11 بهمن 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه یاد خدا 11 بهمن 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...
2024-05-21 23:32:51