یاد خدا 4 بهمن 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه 4 بهمن ماه)
چهارشنبه 18 اسفند 1400 ادامه...

یاد خدا 20 دی 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه 20 دی ماه)
چهارشنبه 18 اسفند 1400 ادامه...

یاد خدا 14 دی 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه 14 دی 1400)
شنبه 7 اسفند 1400 ادامه...

یاد خدا 6 دی 1400

درس های ماندگار از نهج البلاغه با حضور دکتر اسماعیلی (متن برنامه 6 دی 1400)
شنبه 7 اسفند 1400 ادامه...
2024-05-21 23:53:53